Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Quan hệ cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo xác nhận thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

      Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã nhất trí thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện của Công ty để thực hiện việc nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.
       HĐQT đã ra quyết định thực hiện thay đổi ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Theo đó hủy đăng ký hai ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
      Chi tiết quyết định xem tại đây. 
      Thông báo xác nhận ngành nghề sau khi thay đổi do Sở Kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp chi tiết xem tại đây.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 2 năm 2017

AN PHÁT PLASTIC (AAA): Công văn của UBCK thông báo chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu chương trình lựa chọn người lao động của công ty

AN PHÁT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 23

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc phát hành cổ phần thực hiện chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA):BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan của cổ đông nội bộ

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công ty cổ phần An Phát Holdings thông báo trở thành cổ đông lớn của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của cổ đông nội bộ

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 51%

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thoái vốn công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty

AN PHAT PLASTIC (AAA): Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo vốn góp CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát-Yên Bái

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý và phân công laị nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2016 đợt 2