Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Quan hệ cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 ĐỢT 1 BẰNG TIỀN
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Mã chứng khoán:
AAA
Mã ISIN:
VN000000AAA4
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
15/08/2017
 
-     Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ  đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1 bằng tiền
-     Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
-     Thời gian thực hiện: 15/09/2017
  - Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính, Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương từ ngày 15/09/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
*Ghi chú: Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông.


Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 3

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc phát hành cổ phần thực hiện chứng quyền năm 2017 đợt 3

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017 đợt 2

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phần thực hiện chứng quyển đợt 3 năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định thay đổi kế hoạch mua cổ phiếu công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings tiếp tục đăng ký mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

AN PHAT PLASTIC (AAA): Nghị quyết về việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HII

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động quý II/2017

AN PHÁT PLASTIC (AAA): Công văn thông báo của Công ty cổ phần An Phát Holdings về việc thực hiện mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 7

AN PHAT PLASTIC (AAA): Quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

AN PHAT PLASTIC (AAA): Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 6 ngày 05/7/2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): UBCK (SSC) thông báo chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 2 năm 2017